منحنی هیستوگرام (Histogram) کلید درک تصاویر دیجیتال می باشند. شکل موزائیکی زیر از 40 موزائیک رنگی تشکیل شده که می توانیم آنها را روی هم و بصورت مجزا قرار دهیم.   هرچه ستون یک رنگ بلندتر باشد، تعداد بیشتری موزائیک از آن رنگ در تصویر وجود دارد. در نتیجه منحنی هیستوگرام این تصویر موزائیکی نشان دهنده توزیع قطعات رنگی در آن می باشد. هر تصویر دیجیتال نیز مجموعه ای از موزائیک ها یا پیکسل هاست.… ادامه مطلب »