قانون معکوس مربع فاصله (در عکاسی) [caption id="attachment_227" align="alignnone" width="500"] قانون معکوس مربع فاصله برای داشتن بهترین نور در عکاسی[/caption] به طور کلی قانون مربع معکوس این طور تعریف می شود: «هر قانون فیزیکی بیان می کند که مقداری کمیت یا نیروی فیزیکی به طور معکوسی با مربع فاصله تا منبع آن کمیت فیزیکی متناسب است» با چنین تعریفی، حتماً با خود فکر می کنید این چه ربطی می تواند به عکاسی داشته باشد. [caption… ادامه مطلب »