سرعت شاتر یا شاتر اسپید یا زمان نوردهی، یکی از سه ضلع مثلث نوردهی است. در اکثر موارد فاکتور مهمی است که عکاس باید بصورت دستی و با در نظر گرفتن خروجی مورد انتظار خود تنظیم کند. شاتر چیست شاتر پرده ای است فلزی و چند تکه (کرکره ای) مابین سنسور دوربین و لنز و باعث کنترل مقدار نور ورودی به دوربین می شود. در هر عکس زمان باز ماندن شاتر بوسیله عکاس و یا… ادامه مطلب »